Najważniejsze zmiany dla beneficjentów obowiązujące od 22 kwietnia 2024 roku: 

Zmiany dotyczące pomp ciepła:

Beneficjent ma obowiązek wyboru pompy ciepła wpisanej na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

 

 Pompa ciepła powietrze/woda 

 • Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55 st. C), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 • Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

 

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55st. C), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 • Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

 

Pompa ciepła powietrze/powietrze

 • Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 • Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

 

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

 • Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 

Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie koszty kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

 

Zmiany dotyczące zakresy dofinasowania

Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.

Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 

Mieszkaj taniej

skorzystaj z dotacji  CZYSTE  POWIETRZE:

pomagamy w wyborze zakresu robót, urządzeń spełniających wymogi Programu i wypełnieniu wniosku.  Wielu naszych klientów uzyskało maksymalne dofinasowanie, dzięki temu stać ich było na rozwiązania energooszczędne i tanie w eksploatacji. Zapytaj o szczegóły naszej pomocy  klikając ten link.

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.

 • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

- pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

 • Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

- zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

 • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 • Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.

 • Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

 • Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

 • wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą znajduje się na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/ 

O dotacji z prefinansowaniem

Kto może skorzystać ?

ta część Programu dotyczy:

- osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Jakie są dostępne  formy dofinansowania ?

1. dotacja (bez ścieżki bankowej)

2. dotacja z prefinansowaniem

3. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

 

Na co  można uzyskać dotację i w jakiej wysokości ?

Przewidziane są 3 Opcje do wyboru:

 

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo

– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135.000 zł (z instalacją PV)

 • 120.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79.000 zł (z instalacją PV)

 • 70.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115.000 zł (z instalacją PV)

 • 100.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59.000 zł (z instalacją PV)

 • 50.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70.000 zł

 • Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40.000 zł

 • Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Aktualnie obowiązujące zasady Programu

 CZYSTE  POWIETRZE 

(w oparciu o informacje NFOŚiGW aktualne na dzień  15.04.2024 r.) 

Kto może skorzystać ?

ta część Programu dotyczy:

- osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Jakie są dostępne  formy dofinansowania ?

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

 

Na co  można uzyskać dotację i w jakiej wysokości ?

Przewidziane są 3 Opcje do wyboru:

 

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo

– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99.000 zł (z instalacją PV)

 • 90.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59.000 zł (z instalacją PV)

 • 50.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

 • 81.000 zł (z instalacją PV)

 • 72.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41.000 zł (z instalacją PV)

 • 32.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48.000 zł

 • Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25.000 zł

 • Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

Część trzecia programu 

dla uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania 

Część druga programu 

dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

Kto może skorzystać ? 

ta część Programu dotyczy:

- osób fizycznych, będących właścicielami czy współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł.

 

Jakie są dostępne  formy dofinansowania ?

- dotacja

- dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę       kapitału kredytu bankowego (kredyt CZYSTE POWIETRZE dostępny w wybranych bankach).

Na co  można uzyskać dotację i w jakiej wysokości ?

Przewidziane są 3 Opcje do wyboru:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66.000 zł (z instalacją PV)

 • 60.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41.000 zł (z instalacją PV)

 • 35.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56.000 zł (z instalacją PV)

 • 50.000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31.000 zł (z instalacją PV)

 • 25.000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć).

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33.000 zł

 • Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13.000 zł

 • Audyt energetyczny: 1.200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Część pierwsza programu 

dla uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

dla kogo ?

dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

na co?

na dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych  źródeł  ciepła na  paliwo  stałe  na  nowoczesne  źródła  ciepła, spełniające  najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

ile ?
do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 99.000 zł dla podwyższonego i aż 135.000 zł dla najwyższego poziomu dofinasowania. Dodatkowo 1.200 zł na wykonanie audytu energetycznego
 
Od 15 lipca 2022 roku wprowadzono możliwość wypłaty do połowy dotacji przed rozpoczęciem robót.
Zasady dotacji z prefinansowaniem znajdują się tutaj

 Program 

 CZYSTE POWIETRZE

 to 103 miliardy złotych
 które Polska przeznaczyła
dzięki dotacji Czyste Powietrze można sfinansować znaczną część kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego

Mieszkaj taniej

skorzystaj z dotacji  CZYSTE  POWIETRZE:

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu, wykonujemy audyt energetyczny i przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. 

Wielu naszych klientów uzyskało maksymalne dofinasowanie, dzięki temu stać ich było na rozwiązania energooszczędne i tanie w eksploatacji.

Zapytaj o szczegóły naszej pomocy  klikając ten link.

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave