Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

idź na skróty:

Mieszkaj taniej

skorzystaj z dotacji  CZYSTE  POWIETRZE:

pomagamy w wyborze zakresu robót, urządzeń spełniających wymogi Programu i wypełnieniu wniosku.  Wielu naszych klientów uzyskało maksymalne dofinasowanie, dzięki temu stać ich było na rozwiązania energooszczędne i tanie w eksploatacji. Zapytaj o szczegóły naszej pomocy  klikając ten link.

Mieszkaj taniej skorzystaj z dotacji  CZYSTE POWIETRZE

Dołącz do grona wielu naszych klientów,  którzy dzięki temu dofinasowaniu  mogli zastosować w swoich domach rozwiązania energooszczędne i tanie w eksploatacji.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy w wyborze zakresu robót i urządzeń spełniających wymogi Programu albo przy wypełnieniu wniosku,    kliknij w ten link.

dzięki dotacji Czyste Powietrze można sfinansować znaczną część kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego

 Program 
 CZYSTE POWIETRZE
 to 103 miliardy złotych
 które Polska przeznaczyła

dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, na  dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych  źródeł  ciepła na  paliwo  stałe  na  nowoczesne  źródła  ciepła, spełniające  najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu 
dla uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 

Kto może skorzystać ? 

ta część Programu dotyczy osóby fizycznych, będących właścicielami czy współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Jakie są dostępne  formy dofinansowania ?

- dotacja

- dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę       kapitału kredytu     bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Na co  można uzyskać dotację i w jakiej wysokości ?

Przewidziane są 3 Opcje do wyboru:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu (ciepłej wody użytkowej).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji dla Opcji 1:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji dla Opcji 2:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji dla Opcji 3:

– 10 000 zł

Część druga programu 
dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

Kto może skorzystać ?

ta część Programu dotyczy:

1. Osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.1. Są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

1.2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

      a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

      b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2.  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie są dostępne  formy dofinansowania ?

1. dotacja

2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

 

Na co  można uzyskać dotację i w jakiej wysokości ?

Przewidziane są 2 Opcje do wyboru:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji dla Opcji 1:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji dla Opcji 2:

– 15 000 zł

 

Zasady  Programu
 CZYSTE  POWIETRZE 
(w oparciu o informacje NFOŚiGW aktualne na dzień 10.12.2020 r.)