Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

idź na skróty:

UWAGA:  

W dniu 06.10.2021 r.  został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021 z powodu wyczerpania budżetu programu.

 

 

Założenia programu MÓJ PRĄD na lata 2021 - 2023:

 

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Uwagi

  • NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023. 0 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.

 

  • W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Dzięki dotacji Mój Prąd można obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznych

Program  
MÓJ  PRĄD
to 1,1 miliarda złotych
które Polska już przeznaczyła

na dofinasowanie kosztów inwestycji (maksymalnie było to 5000 zł na instalację - od 1 lipca 2021 r. jest to 3000 zł) dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby w instalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Mój Prąd okazał się skutecznym impulsem do rozwoju domowej fotowoltaiki. Dotacje objęły około 220 tysięcy instalacji. 

 Informacje  o  Programie   MÓJ PRĄD 
pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych NFOŚiGW 
aktualne na dzień 30.10.2021 r. 

Najnowsze informacje na temat  Programu MÓJ PRĄD

Program MÓJ PRĄD 
a ulga termomodernizacyjna

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.