Grant termomodernizacyjny to dodatkowe wsparcie zwiększające Premię termomodernizacyjną  w przypadku gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne przyjmuje formę głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. 

Wyliczany jest jako 10 % kosztów inwestycji netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i łącznie z Premią termomodernizacyjną przysługuje na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku gdy inwestor prowadzi w budynku wielorodzinnym działalność gospodarczą, Grant termomodernizacyjny udzielany jest jako pomoc de mininis,

 

Warunki uzyskania grantu termomodernizacyjnego:

 • w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał niżej wymienione wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. 

             - zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy

                co  najmniej o 10%, w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,

             - redukcja rocznych strat energii co najmniej o 25%, 

             - zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej o 20%, 

             - zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 • przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne.

Grant Termomodernizacyjny

Premia TERMOMODERNIZACYJNA   może wynieść:

 • 26 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub

 • 31 % łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE)

 • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 % kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

Jeśli inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego przyznano grant OZE (szczegóły tutaj), wówczas wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie wykonane przedsięwzięcie OZE). 

Jeśli w budynku, który jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Wysokość Premii TERMOMODERNIZACYJNEJ

Mieszkaj taniej  dzięki dotacji z programu  Premia TERMOMODERNIZACYJNA

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu,  wykonujemy audyty energetyczne i potrzebną dokumentację, pomagamy w złożeniu wniosku. 

Zapytaj o szczegóły klikając ten link.

Nabór wniosków jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego  do dnia 30.06.2026 roku.

 

Prowadzimy obsługę przygotowania i składania wniosku oraz wykonujemy roboty, które są nim objęte.  Zapraszamy do współpracy .

 

Z Programu Premia TERMOMODERNIZACYJNA z opcją Grantu Termomodernizacyjnego mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe

 • jednostki samorządu terytorialnego

 • towarzystwa budownictwa społecznego

 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe

 • spółki prawa handlowego

 • osoby fizyczne

Do kiedy można składać wnioski ?

Kto może skorzystać z dotacji

 Informacje  o  Programie   GRANT OZE

pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych BGK 

aktualne na dzień 21.10.2023 r. 

to mechanizm polegający na spłacie części kredytu zaciąganego przez właścicieli lub zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną i obniżających koszty eksploatacji tych budynków

Poniżej przedstawiamy aktualizowane informacje o Programie

Program

Premia TERMOMODERNIZACYJNA z opcją Grantu Termomodernizacyjnego

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave