Mieszkaj taniej

dzięki dotacji z programu MOJE CIEPŁO

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu,  wykonujemy audyty energetyczne i potrzebną dokumentację, pomagamy w złożeniu wniosku. 

Zapytaj o szczegóły klikając ten link.

Mieszkaj taniej  dzięki dotacji z programu MOJE CIEPŁO

pomagamy w ustaleniu zakresu robót, doborze urządzeń spełniających wymogi Programu,  wykonujemy audyty energetyczne i potrzebną dokumentację, pomagamy w złożeniu wniosku. 

Zapytaj o szczegóły klikając ten link.

W programie będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. W okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

- oraz zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

 

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych” z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:

-  koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła;

-  koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.), a także transportem niezbędnych elementów.

-  podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko i wyłącznie wtedy gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę, a osoba ta nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet w sytuacji, w której nie został faktycznie odzyskany przez wnioskodawcę. Oznacza to, że w przypadkach, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Koszty kwalifikowane podlegające refundacji  z Programu MOJE CIEPŁO

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r.  do 31.12.2026 r.  lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.  

1.  Budynek w którym instalacja pompy ciepła będzie mogła być dofinasowana musi spełniać rygorystyczne wymogi energooszczędności potwierdzone uzyskaniem wskaźnika Ep < 63 [kWh/m2/rok] w pierwszym roku  od startu programu, a następnie wskaźnik powinien być niższy niż 55[kWh/m2/rok].

Wskaźnik Ep wyraża ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

2.  W budynkach mieszkalnych objętych dofinasowaniem  dopuszcza się:

- wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;

- albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej jednak 20 proc. jego powierzchni).

3.   Budynek będzie uznawany za nowy  jeżeli na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

- nie złożono zawiadomienia o zakończeniu jego budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ust awy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; albo:

- złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

4.  Pompa ciepła której dotyczy dofinasowanie musi być nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem).

5.  Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy.

6. Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła.

7.   W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku  oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania.

8.  Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej.

Program MOJE CIEPŁO przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej).

Wartość dotacji wynosić ma do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju pompy ciepła:

-  w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;

-  w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł

W przypadku rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny wartość dotacji została podwyższona do 45 % kosztów kwalifikowanych.

Do kiedy można składać wnioski ?

Warunki uzyskania dofinasowania

Kto i w jakiej wysokości może skorzystać z dotacji

 Informacje  o  Programie   MOJE CIEPŁO pochodzą z oficjalnych publikacji  na stronach internetowych NFOŚiGW 

aktualne na dzień 25.09.2023 r. 

to mechanizm  dofinansowania kosztów instalacji pomp ciepła kwotą do 21.000 złotych

w nowo budowanych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym

Program

MOJE CIEPŁO

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave