Zamów ŚWIADECTWO Efektywności  Energetycznej

Zamów AUDYT Energetyczny

Co to jest Świadectwo efektywności energetycznej ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

 

Kiedy należy wykonać Świadectwo ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w przypadku gdy budynek (lub lokal) ma być sprzedawany lub wynajmowany.

Obowiązek zlecenia wykonania Świadectwa spoczywa na:

 • właścicielu lub zarządcy budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

 • osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),

 • osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),

 • inwestorze (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

 

Forma przekazania Świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub

 • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

 

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

 

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

 

Informacje w reklamie

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,

 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

 • jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Konsekwencje braku ważnego  Świadectwa 

Fakt nieprzekazania świadectwa energetycznego przez strony zostanie umieszczony w akcie notarialnym. A strona, która nie dopełniła tego obowiązku, naraża się na karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. Karę grzywny za brak świadectwa energetycznego może nałożyć nie tylko nadzór budowlany i sąd, ale również gmina lub policja.

 

Ile kosztuje wykonanie Świadectwa efektywności energetycznej ?

Koszt wykonania Świadectwa zależy od rodzaju i wielkości lokalu oraz istnienia bądź nie dokumentacji technicznej jak też terminu wykonania.

Chcesz zapoznać się z naszą ofertą?  Kliknij przycisk i uzupełnij dane.

Chcesz zamówić opracowanie, kliknij przycisk i uzupełnij potrzebne dane

Zamów ŚWIADECTWO Efektywności  Energetycznej

Zamów AUDYT Energetyczny

warto pomyśleć o dociepleniu ścian i dachu, wymianie okien i drzwi

a także

o nowym energooszczędnym systemie ogrzewania

nawet Baba Jaga nie zrobi tego bez porządnego audytu energetycznego

Kiedy trzeba zmniejszyć zużycie energii w budynku

Co to jest Audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny jest szczegółową oceną i analizą użytkowania energii w istniejącym budynku. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wszystkich przegród oraz urządzeń znajdujących się w obiekcie pod kątem zużycia energii i jej strat sporządzana jest analiza energetyczna, która jest niezbędna do przygotowania projektu modernizacji budynku. Zebrane dane służą do opracowania usprawnień i optymalnych rozwiązań, które zminimalizują straty energetyczne.

Przy przeprowadzaniu Audytu energetycznego budynków pod uwagę bierze się wszystkie możliwe elementy obiektu, które mogą mieć usterki i przez które może uciekać energia cieplna, czyli:

 • przegrody zewnętrzne (takie jak dachy, stropodachy, ściany),

 • okna, drzwi i bramy,

 • instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz ciepłej wody użytkowej,

 • oświetlenie,

 • dźwigi (windy) – osobowe i towarowe,

 • źródła energii odnawialnej (np: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje do spalania biomasy).

 

Kiedy należy wykonać Audyt energetyczny ?

Przeprowadzenie Audytu energetycznego jest niezbędnym krokiem, aby otrzymać dofinansowanie z tytułu przedsięwzięć termoizolacyjnych z funduszy rządowych, takich jak Narodowy Program Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Audyty energetyczne są też elementem systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych na podstawie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów (Dz.U. 233 poz. 1459). Przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, które nie należą do sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) powinny raz na 4 lata przeprowadzać kontrolny Audyt energetyczny.

 

Ile kosztuje wykonanie Audytu ?

Koszt audytu energetycznego  jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników np: rodzaju i wielkości budynku, przeznaczenia audytu, istnienia bądź nie dokumentacji budynku, terminu wykonania.

Chcesz zapoznać się z naszą ofertą?  Kliknij przycisk i uzupełnij dane. 

idź na skróty:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave